Отдели

 

Младежки отдел

Основната цел на Младежкия отдел към ЦАСД е да води младите хора от църквата и от обществото към спасение чрез вяра в Исус Христос и да ги прави Негови ученици. Основната дейност е в две посоки:

  • организиране на национални и областни събития – летни лагери, конференции, обучения, евангелизации; Национални събития за 2013г. - "Затопляне 2013"
  • подпомагане на местната църква в служенето сред младите.

За работата с деца от 7 до 12 г. и от 12 до 16 г. има специални програми – "Приключенец" и "Изследовател", които са скаутски ориентирани.

Отделът работи с млади хора до 35 г.

Отдел "Детско служене"

Отдел „Детско служене” развива вярата на децата, като ги насочва към лични взаимоотношения с техния небесен Баща. Отделът се стреми да развие множество служения, които ще водят децата при Исус и ще ги дисциплинират в тяхното ежедневно ходене с Него. В сътрудничество със Съботното училище и другите отдели осигурява религиозното възпитание на децата, и изпълнява своята мисия, като развива разнообразни служения за деца, които включват развиване на навици за служене, изграждане на лидерски качества и осъществяване на дейности с евангелизаторска насоченост.
Отделът насочва своите публични мероприятия, провеждани в отделни населени места, и към децата в цялата страна, като работи в тясно сътрудничество с кметствата, общините, обществените структури и медии.

„Когато Исус каза на учениците Си да не забраняват на децата да идват при Него, Той говореше на последователите си от всички векове – църковни служители, проповедници, помощници и на всички християни. Исус привличаше децата и ни заръчва: „Не им пречете да идват”, като че иска да каже: „Те ще дойдат, ако не им пречите” (Животът на Исус, стр. 517, английско издание).
 
 

 

Здравен отдел

Църквата вярва, че нейната отговорност да направи Христос познат на света включва моралното задължение да съхрани човешкото достойнство, като се даде възможност човекът да достигне най-добро ниво на физическо, умствено и духовно здраве.
Освен служенето на болни тази отговорност се разширява до предпазването от заболяване чрез ефективно здравно възпитание и провеждането на мерки за постигане на оптимално здраве без тютюн, алкохол, други опиати и нечисти храни.

Съботно училище

Отделът "Съботно училище е система за религиозно обучение на ЦАСД и има четири цели:

  • задълбочено изучаване на Свещеното Писание;
  • изграждане на приятелство;
  • мисионска цел;
  • участие в световните мисии.

Съставена е от редакторска служба, обучение на учители и обща система за дарения към Съботното училище, управлявана от съботноучилищния отдел към Генералната конференция.