За нас

Ние сме общество от вярващи християни, които изповядваме Исус Христос като наш Господ и Спасител. Църквата е приемник на Божия народ от старозаветните времена и изявява вечните Божии истини в нашето време.

Църквата е Божието семейство на земята, общество от осиновени от Бога хора, имащи за цел да запознаят всички с техния Създател.

Църквата приема всеки един, който изповяда своята вяра в Христос и приема библейските учения.

Адвентната църква основава своите убеждения само и единствено върху Божието слово – Библията. Приемаме я като цялостно и завършено откровение на Бога към хората, изразяващо Неговата воля, намерение и отношение към нас. Вярваме, че и днес Бог ни говори чрез нея и насърчаваме ежедневното й четене и изучаване.

Мисията на Църквата на адвентистите от седмия ден е, чрез проповядване на вечното евангелие в контекста на тройната ангелска вест от Откровение 14:6-12 сред всички хора и народи на земята, да създава ученици, като ги води към приемане на Исус Христос за личен спасител и съединяване с Неговата църква, към служене за обществото и подготовка за скорошното завръщане на Господа.

Ние изпълняваме тази мисия под ръководството и чрез силата на Светия Дух чрез:

Проповядване. Като приемаме поръчението на Господ Исус Христос (Матей 28:18-20), в тези последни дни ние прогласяваме на целия свят вечното евангелие за Божията любов, която е най-пълно разкрита в живота, служенето, смъртта, възкресението и първосвещеническото служене на Неговия Син. Като признаваме Библията за непогрешимо откровение на Бога за Неговата воля, ние представяме нейната пълна вест, включително за Второто Пришествие на Господ Исус Христос и за продължаващия авторитет на Неговия закон на Десетте заповеди с неговото напомняне за седмия ден – събота.

Поучаване. Като признаваме, че развитието на ума и характера е важно за Божия изкупителен план, ние насърчаваме изграждането на зряло разбиране за Бога и на връзка с Него, Неговото Слово и сътворената вселена.

Лекуване. Като утвърждаваме Библейските принципи за добруването на цялостната личност, ние правим, запазването на здравето и лекуването на болните, приоритет и чрез нашето служене за бедните и потиснатите, сътрудничим със Създателя в Неговото състрадателно дело на възстановяване.

Ученичество. Като заставаме зад продължаващото духовно изграждане и развитие на всички членове на църквата, ние се грижим за новообърнатите, като ги инструктираме в правилен начин на живот, обучаваме ги да бъдат ефективни свидетели и ги насърчаваме към отговорност и покорство на Божията воля.